E

wat wij doen

De Eindhovense Sportraad heeft de volgende rollen:

Adviseur en belangenbehartiger

 • adviseert gevraagd én ongevraagd op hoofdlijnen van het sportbeleid van de gemeente Eindhoven
  • Dit doet de Sportraad door er voor te zorgen dat sport- en beweegaanbieders en individuele (recreatieve) sporters, maatschappelijke organisaties, onderwijs en (gezondheids-) zorg in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij het te ontwikkelen sportbeleid.
  • De Sportraad zorgt dat de gemeente Eindhoven bij de ontwikkeling en uitvoering van het sportbeleid gebruik kan maken van de kennis, ervaring en standpunten van sportend en bewegend Eindhoven.

Signaleert

 • Signaleert, bevordert kennisdeling en is agenda zettend, levert een positieve bijdrage aan het sportbeleid.

Verbinder

 • Bevordert de (overstijgende) samenwerking tussen de partijen binnen de sportketen.
 • De Sportraad zorgt voor verbinding met de (georganiseerde) achterban

De sportraad heeft de volgende bevoegdheden:

 • De Sportraad is onafhankelijk van de gemeente Eindhoven.
 • De Sportraad adviseert zowel op verzoek van het gemeentebestuur als op eigen initiatief. De Sportraad wordt op een zodanig tijdstip om advies gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit, adviseur beginspraak.
 • De Sportraad is onafhankelijk in de keuze van de onderwerpen waarover zij advies uitbrengt, zolang deze betrekking hebben op het domein Sporten en Bewegen, duurzame sport- en beweeginfrastructuur.
 • De Sportraad onthoudt zich van standpunten en advisering waar dit individuele gevallen betreft.
 • De Sportraad evalueert jaarlijks het eigen functioneren en de samenwerking met de gemeente.

Convenant
De status en de formele positie van de ESR is geborgd door een convenant met de gemeente Eindhoven. Op deze wijze wordt de rol van de ESR erkend door de gemeente en is die rol ook voor alle betrokken partijen herkenbaar.

Statuten
Bekijk hier onze statuten.