ALV - 7 mei 2024

Beste leden van de ESR,

Hierbij nodigen wij u uit voor de aankomende Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ESR op 7 mei 2024. De ALV heeft een speciaal karakter: naast gebruikelijke agendapunten zullen wij in deze vergadering onze leden vragen om in te stemmen met de ontbinding van de vereniging ESR. Dit omdat het bestuur de wens heeft om de ESR onder te brengen in een andere rechtsvorm, te weten een Stichting. Het bestuur zal deze wens nader toelichten tijdens de ALV, maar kort gezegd gaat het om de volgende punten:

  • De ESR heeft haar scoop verruimd van ‘sporten’ naar ‘sporten en bewegen’. Hierdoor richt de ESR zich niet alleen maar op de sportverenigingen, maar uiteindelijk ook op alle inwoners van Eindhoven.
  • Het is momenteel de vraag hoe een lidmaatschap van de ESR exact is/ zou kunnen worden ingevuld gelet op bovenstaand punt, wat essentieel is voor de rechtsvorm van een vereniging.
  • Het bestuur is van mening dat voor het goed kunnen uitoefenen van haar rol, onder andere het behartigen van de belangen van alle inwoners en de sportorganisaties van Eindhoven en het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan de gemeente Eindhoven, het hebben van leden niet noodzakelijk is. De benodigde input vanuit de verenigingen en inwoners kan op andere manieren dan via een ledenvergadering worden verkregen.
  • De huidige rechtsvorm neemt veel verplichtingen met zich mee voor het bestuur die het doel en het belang van de ESR niet dienen. Het vraagt onnodige kennis en tijd, die op veel andere fronten kan worden ingezet.

Stemmen voor ontbinding
In de statuten van de ESR staat aangeven hoe het proces van ontbinding van de vereniging dient te verlopen. Het voorstel van ontbinding moet op de agenda van een ALV staan. Om vervolgens het besluit tot ontbinding te kunnen nemen moet ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn, waarvan drie /vierde voor ontbinding moet stemmen. Wanneer op die ALV niet twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt binnen twee tot zes weken een nieuwe ALV opgeroepen, waar drie/vierde van de aanwezige geldig uitgebrachte stemmen over de ontbinding beslist.

De eerste ALV heeft plaatsgevonden op 22 april 2024. Bij de opening van deze ALV heeft de voorzitter van de vergadering het aantal aanwezige leden geteld en vastgesteld dat het quorum niet is gehaald om te kunnen besluiten over de ontbinding van de vereniging. Om deze reden roepen wij een nieuwe ALV uit, te weten op 7 mei 2024. Gelet op het spoedeisende belang van deze beslissing en het spoedeisende belang van een beslissing op korte termijn, heeft het bestuur op basis van artikel 18 lid 1 van de statuten besloten de genoemde termijn van oproeping te verkorten tot minimaal twee weken.

Locatie en aanvang
De locatie van de ALV is Voetbalclub RPC, Roostenlaan 307-B, Eindhoven (parkeren kan bij P3).
Aanvang: 19:30 uur

Agenda Algemene Ledenvergadering 7 mei 2024

1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen notulen ALV 9 mei 2023 en notulen ALV 22 april 2024 3. Financiële zaken
⦁ Financieel jaarverslag 2023 (en rekening en verantwoording)
⦁ Verslag van de kascommissie
⦁ Decharge bestuur
4. Jaarverslag
5. Besluit ontbinding vereniging ESR
⦁ Stemmen tot ontbinding van de vereniging
⦁ Stemmen bestemming batig saldo, te weten de op te richten Stichting ESR
⦁ Stemmen om het bestuur aan te wijzen als vereffenaar
⦁ Benoemen van de bewaarder van de boeken en bescheiden
6. Actueel Thema
Eva Lindeman, sportregisseur Veilig Sportklimaat bij Eindhoven Sport, neemt ons mee in het belang van Veilig sportklimaat bij de verenigingen. Eindhoven Sport vindt het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk en veilig is. Daarom willen zij een positieve impuls geven door sportaanbieders extra te ondersteunen op de thema’s VOG, Vertrouwenscontactpersoon, trainersbegeleiding, omgaan met diversiteit en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Eva zal ons op deze avond hier meer over vertellen.
7. Rondvraag
8. Sluiting

Wij willen u vragen ons op de hoogte te brengen indien u bij de Alv van 22 april 2024 aanwezig wilt zijn via secretaris@eindhovensesportraad.nl

Bijlagen: