wat doen we

De Eindhovense Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeenteraad, college van B&W en de sector Sport en Bewegen gevraagd én ongevraagd adviseert over hoofdlijnen van het sportbeleid van de gemeente Eindhoven.

Het doel van de Eindhovense Sportraad is “het bewerkstelligen dat kennis, ervaring en standpunten van de Eindhovense sportverenigingen in een zo’n vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid”.

Adviesonderwerpen
Da adviezen van de Eindhovense Sportraad betreffen alle aandachtsgebieden binnen de sector Sport en Bewegen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Sportaanbieders
  • Sportinfrastructuur
  • Sportstimulering
  • Maatschappelijke waarde van sport
  • Sportevenementen
  • Topsport

De gemeente verplicht zich vooraf advies te vragen omtrent:

  • De vervanging of bijstelling van de vigerende gemeentelijke sportnota;
  • de jaarlijkse vaststelling van de gemeentelijke sporttarieven;
  • de te sluiten of afstoten van bestaande gemeentelijke sportaccommodaties;
  • het jaarplan verenigingsondersteuning van de gemeente.

De gemeente informeert de Eindhovense Sportraad tijdig en actief over gemeentelijke beleidsontwikkelingen op het terrein van sport en bewegen en andere beleidsontwikkelingen die direct danwel indirect voor sportverenigingen van belang kunnen zijn.

Convenant
De status en de formele positie van de ESR is geborgd door een convenant met de gemeente Eindhoven. Op deze wijze wordt de rol van de ESR erkend door de gemeente en is die rol ook voor alle betrokken partijen herkenbaar.

Statuten
Bekijk hier onze statuten.