Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019

Namens het bestuur van de Eindhovense Sportraad nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 5 juni aanstaande. De vergadering vindt plaats in het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep, in de zaal Beijing (BG), gevestigd aan de Antoon Coolenlaan 1, 5644 RX te Eindhoven. De vergadering zal om 19.30 uur starten.

De agenda is als volgt:

 1. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 11 juni 2018
 3. Verslag van de secretaris
 4. Financieel jaarverslag 2018
 5. Verslag van de kascontrolecommissie
 6. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie
 7.  Aftredende bestuursleden, niet herkiesbaar
  a. Edwin
 8. Lokaal sportakkoord: werksessie om een eerste aanzet te geven voor dit akkoord. Inleiding wordt verzorgd door Coen van den Bemt
  Programmamanager Sportnetwerkontwikkeling | Sportparticipatie NOC*NSF
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting

Logo ESR