Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

Namens het bestuur van de Eindhovense Sportraad nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 11 juni aanstaande. De vergadering vindt plaats in de kantine van Eindhoven Atletiek, op 1e verdieping van de sportaccommodatie, gevestigd op Sportpark Hondsheuvels, J.C. Dirkxpad 7. De kantine is vanaf 19.15 uur geopend, waarna om 19.30 uur de vergadering begint.

De agenda is als volgt:

 1. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 19 juni 2017
 3. Financieel jaarverslag 2017
 4. Verslag van de kascontrolecommissie
 5. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie
 6. Aftredende bestuursleden, niet herkiesbaar
  a. Alger Vissers, voorzitter
 7. Benoeming voorzitter, penningmeester
  a. Het bestuur draagt Jac Rooijmans voor als voorzitter
  b. Het bestuur draagt Wim de Wert, bestuurslid Hockey, voor als penningmeester
 8. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  a. Jaimy Vanenburg, bestuurslid algemeen en tevens secretaris
  b. Herman Matheij, bestuurslid Voetbal
 9. ESR 2.0
  a. Missie en visie (zie bijlage)
  b. Convenant ESR – Gemeente Eindhoven
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting

De relevante documenten staan uiterlijk vrijdag 8 juni a.s. op www.eindhovensesportraad.nl.

Met sportieve groet,
Alger Vissers
Voorzitter Eindhovense Sportraad

Logo ESR